Nr 33 (110) kwiecień 2011

  • Nr 33 (110) kwiecień 2011

Szanowni Czytelnicy

Wśród przyczyn przemocy między ludźmi wyznającymi różną wiarę, wskazać można manipulowanie religią w celach politycznych lub innych, dyskryminację na z powodu przynależności etnicznej, tożsamości religijnej, rozmaite podziały i napięcia społeczne. Ignorancja, ubóstwo, zacofanie, niesprawiedliwość są nie tylko bezpośrednimi źródłami przemocy między wspólnotami religijnymi, ale również wewnątrz nich. Oby więc władze świeckie przestrzegały praworządności, zapewniając prawdziwą sprawiedliwość, by powstrzymać szerzycieli przemocy.

Otwarcie naszych serc na wzajemne przebaczenie i pojednanie w celu spokojnego, owocnego współistnienia; uznanie oraz respektowanie różnic, i oparcie na tym kultury dialogu; uznanie i respektowanie różnic, uznanie i respektowanie godności i praw człowieka bez względu na przynależność etniczną czy religijną, konieczność egzekwowania sprawiedliwych praw, gwarantujących zasadniczą równość wszystkich; wychowanie w duchu szacunku i braterskiego dialogu na różnych obszarach edukacji: w domu, w szkole, w kościołach i meczetach. Tylko takimi sposobami będziemy mogli przeciwstawić się przemocy wyznaniowej oraz szerzyć pokój i zgodę między różnymi wspólnotami religijnymi. Aby jednak rzeczywiście taksie stało, każdy z nas musi zacząć te działania od siebie
samego.

Tego życzy wszystkim

Redakcja

Nr 33 (110) kwiecień 2011 – wersja pdf.

Nr 33 (110) kwiecień 2011 – okładka – wersja pdf.